תקנון ותנאי שימוש

מבוא

  1. תקנון זה מסדיר את מערכת היחסים ותנאי השימוש באתר (להלן “התקנון” או “תנאי השימוש” או “ההסכם”) בין Hosa design, בעלי אתרי האינטרנט hosa-design.com  ו- hosadesign.com (להלן: “האתר”) או חליפיהם (להלן: “בעלי האתר”), לבין הגולש או המשתמש בשירותי האתר (להלן: “הגולש” או “המשתמש”) ביחס לגלישה או לשימוש בשירותי האתר, וכן את מערכת היחסים שבין הגולשים לבין עצמם ביחס לגלישה או לשימוש בשירותי האתר.
  2. גלישה או שימוש בשירותי האתר מהווה הסכמה לאמור בהסכם זה – אם אינכם מסכימים לאמור בהסכם זה או באם האמור בו אינו נכון לעניינכם, הנכם נדרשים לחדול מגלישה או שימוש בשירותי האתר.
  3. המבוא להסכם זה ונספחיו הנם חלק בלתי נפרד מהסכם זה. הסכם זה ממצה את מערכת היחסים שבין הגולש לבין בעלי האתר בכל הקשור לגלישה או שימוש בשירותי האתר.
  4. האמור בלשון נקבה יש לקרוא כאילו נכתב בלשון זכר ולהפך, האמור בלשון יחיד יש לקרוא כאילו נכתב בלשון רבים ולהפך, הכל לפי ההקשר.
  5. בעלי האתר רשאים, לפי שיקול דעתם הבלעדי, לשנות מעת לעת את הוראות התקנון ו/או מסמך מדיניות הפרטיות באתר ו/או כל מסמך אחר שיבוא במקומם או בנוסף להם להסדרת תנאי השימוש באתר. המשתמשים מתבקשים לפנות לעמוד זה מעת לעת על מנת לקרוא את תנאי השימוש המעודכנים.
  6. אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים.

תנאי שימוש

חשבון משתמש

  1. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 18.1 להסכם, בעלי האתר שומרים על זכותם למנוע גישה לשירותים מסוימים מגולשים אשר לא נרשמו לאתר, או אשר לא מסרו לבעלי האתר פרטים מסוימים אשר יקבעו על ידי בעלי האתר, או בכלל.
  2. מובהר כי אף שבעלי האתר נוקטים באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, הם אינם יכולים להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו כתוצאה מחדירה לא מורשית ולגולש לא תהיה כל טענה כלפי בעלי האתר בגין נזקים אשר יגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לחשבון המשתמש.
  3. הגולש מתבקש להודיע לבעלי האתר באופן מיידי על כל חשד לשימוש לא מאושר שנעשה בחשבונו או על חשבון אשר נוצר תוך הפרת תנאי השימוש באתר.
  4. הגולש מאשר לבעלי האתר לשלוח לתיבת הדוא”ל שלו, לפי הפרטים אשר מסר לבעלי האתר, עדכונים ואישורים ביחס לפעולות הגולש באתר ומידע שיווקי ככל שאישר זאת.

אחריות להתאמת שירותי האתר וזמינותו

העדר אחריות לפעולות גולשים והעדר אחריות למידע באתר

אספקת מוצרים

       מדיניות החזרות וביטולים

אחריות למוצרים

שינויים באתר ו/או במועדון לקוחות והגבלת או הפסקת שירות

הגבלת אחריות

העדר אחריות לפרסומות ולקישורים יוצאים

קישורים לאתר

הודעה על תוכן מפר

זכות יוצרים, קניין רוחני והרשאות שימוש

סימני מסחר

פרטיות

עדכונים ודיוור פרסומי

העברת מידע לצד ג’

אבטחת מידע

 זכות לעיין במידע

הצעות והערות

שיפוי

הדינים החלים וסמכות שיפוט

הודעות

שונות